Η έκδοση του σελιδομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε
είναι παλιά και δεν υποστηρίζεται από το My Account του www.nova.gr

Απαιτείται εγκατάσταση ενός από τους ακόλουθους σελιδομετρητές :

Internet Explorer έκδοση 9 ή μεταγενέστερη

Mozilla Firefox έκδοση 3 ή μεταγενέστερη

Google Chrome έκδοση 10 ή μεταγενέστερη

Opera έκδοση 12 ή μεταγενέστερη


Επιστροφή στο nova.gr

Όροι χρήσης

Όροι χρήσης υπηρεσίας MyAccount


 1. Εισαγωγή

  Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NOVA ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» και με διακριτικό τίτλο «NOVA M.A.E.», με και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NOVA BROADCASTING Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «NOVA BROADCASTING Α.Ε.», με έδρα Οδός Μάνης, 1531 51, Κάντζα Αττικής και ΑΦΜ 998179538 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, δημιούργησαν και προσφέρουν δωρεάν στους οικιακούς συνδρομητές τους (εφεξής «Χρήστης» ή «Χρήστες») την υπηρεσία My Account (εφεξής «Υπηρεσία»), μέσω της οποίας τους παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθούν ηλεκτρονικά τον λογαριασμό τους, να διαχειριστούν τις παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες Nova, να ενημερώσουν τις εταιρείες για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα και να τροποποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

  • Η χρήση της Υπηρεσίας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

  • Σε περίπτωση που κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί στην ενεργοποίηση και χρήση της Υπηρεσίας.

 2. Εγγραφή

  Για την εγγραφή στην Υπηρεσία ο Χρήστης οφείλει να γνωρίζει και να συμπληρώσει στα κατάλληλα πεδία τον κωδικό (κωδικός εγγραφής) που του απεστάλη από τις εταιρείες μέσω SMS όταν ενεργοποιήθηκαν οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες του, το τηλέφωνο ενεργοποίησης των υπηρεσιών αυτών εάν ο χρήστης διαθέτει υπηρεσία που περιλαμβάνει τηλεφωνία από την Nova MAE, τον αριθμό Κάρτας Πρόσβασης εάν ο χρήστης διαθέτει υπηρεσία που περιλαμβάνει υπηρεσία τηλεόρασης από την Nova Broadcasting A.E., καθώς και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του. Κάθε χρήστης αντιστοιχεί σε ένα ΑΦΜ. Ο Χρήστης με την Εγγραφή του στην Υπηρεσία έχει πρόσβαση στις Nova υπηρεσίες του κάτω από το δικό του ΑΦΜ. Αφού ταυτοποιηθούν τα παραπάνω στοιχεία, ο Χρήστης δηλώνει το email του που λειτουργεί ως Όνομα Χρήστη (username) και τον Κωδικό Πρόσβασης (password) που επιθυμεί για την σύνδεση του (login) στην Υπηρεσία. Σε περίπτωση που η ταυτοποίηση των παραπάνω στοιχείων δεν είναι δυνατή, ο Χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται σε ένα Κατάστημα Nova ή στο τηλεφωνικό κέντρο, όπου θα δηλώνει τα στοιχεία του και θα μπορεί να αιτείται την αρχικοποίηση κωδικού εγγραφής για την Υπηρεσία.

  • Επισημαίνεται ότι την πρώτη φορά που ο χρήστης θα επιχειρήσει είσοδο σύνδεσης (login) στην Υπηρεσία, οφείλει να δηλώσει ρητά την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή των παρόντων Όρων.

  • Τονίζεται ότι οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στον Χρήστη μέσω της Υπηρεσίας προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωσή του. Οι δυνατότητες επεξεργασίας των στοιχείων αυτών καθώς και τα πεδία όπου περιέχεται οιουδήποτε είδους πληροφορία έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση και μόνο του Χρήστη.

  • O Χρήστης δεν θα αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο το σύνολο ή κάποιο μέρος του περιεχομένου της Υπηρεσίας.

  • Περαιτέρω, ο Χρήστης δεν δικαιούται σε καμιά περίπτωση να διαβιβάζει, κοινοποιεί ή γνωστοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο τα στοιχεία στα οποία θα έχει πρόσβαση μέσω της Υπηρεσίας, ενώ ρητά δηλώνει ότι θα σέβεται το σύνολο των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε χρήση δεδομένων που αντίκειται σε οποιαδήποτε διάταξη νόμου.

  • Ο Χρήστης και η Εταιρεία συμφωνούν ότι το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας που έχει δηλωθεί από τον Χρήστη, στην αίτηση ενεργοποίησης της υπηρεσίας του, θα χρησιμοποιείται από την εταιρεία για την επικοινωνία με τον Χρήστη για δεδομένα που αφορούν την υπηρεσία του.

  • Ο «προσωρινός κωδικός», που είναι απαραίτητος για τη δημιουργία «Κωδικού Πρόσβασης» (Password) για την πρόσβασή του στην Υπηρεσία, θα αποστέλλεται από την Εταιρεία στον Χρήστη μέσω γραπτού μηνύματος SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο Χρήστης στην Αίτηση.

  • Ο Χρήστης οφείλει να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία για τυχόν αλλαγές του αριθμού του κινητού του τηλεφώνου.

 3. Χρήση Κωδικών Πρόσβασης στην Υπηρεσία

  • Ο Χρήστης οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και να λαμβάνει κάθε δυνατό και εύλογο μέτρο ασφαλείας για να αποτρέπει την παράνομη χρήση των προσωπικών του στοιχείων στο διαδίκτυο.

  • Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασής του (password) ή χρήσης του από τρίτον (με ή χωρίς τη συναίνεση του Χρήστη), ο Χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα τις εταιρείες, όπως επίσης υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τις εταιρείες για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με τον κωδικό του, καθώς και για κάθε, ακόμα και μη πιθανή, παραβίαση ασφαλείας.

  • Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους προσωπικούς του κωδικούς, ενώ οι εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο Χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος από τη χρήση του προσωπικού κωδικού του από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

  • Παράλληλα, σε αυτήν την περίπτωση οι εταιρείες διατηρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, το δικαίωμα να αξιώσουν από τον Χρήστη την καταβολή πλήρους αποζημίωσής τους.

  • Οι εταιρείες δικαιούνται οποτεδήποτε να τερματίσουν την παροχή της Υπηρεσίας και να αρνηθούν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση αυτής, σε περίπτωση παραβίασης από κάποιο Χρήστη των παρόντων Όρων.

  • Οι εταιρείες δικαιούνται, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, να χρησιμοποιούν cookies για την αναγνώριση των Χρηστών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε Χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες η Υπηρεσία είναι χρήσιμη ή δημοφιλής ή για λόγους marketing.

 4. Περιορισμός ευθύνης

  Η Υπηρεσία εμφανίζει το σύνολο των πληροφοριών, όπως αυτές υπάρχουν στα συστήματα των εταιρειών.

  • Σε καμία περίπτωση οι εταιρείες δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη αποζημίωσης (θετικής ή αποθετικής ζημίας, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κλπ) των Χρηστών ή τρίτων από αιτία που έχει, έστω και έμμεσα, σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας.

  • Σε περίπτωση που η Υπηρεσία παρέχει σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων, αυτοί (οι πάροχοι των συγκεκριμένων ιστοσελίδων) έχουν την πλήρη (αστική, διοικητική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης των εταιρειών, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου.

  • Ως εκ τούτου, οι Χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους τρίτους παρόχους των συγκεκριμένων ιστοσελίδων για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

  • Παρά το γεγονός ότι οι Χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ρητά ότι οι εταιρείες ούτε υποχρεούνται, ούτε δύναται να ελέγξουν την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τρίτων στις οποίες τυχόν παρέχουν πρόσβαση, (οι εταιρείες) δικαιούνται οποτεδήποτε και χωρίς καμιά προηγούμενη ενημέρωση των Χρηστών και των παρόχων των συγκεκριμένων ιστοσελίδων να αφαιρούν, να τροποποιούν ή να διακόπτουν οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτου, εάν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, απειλείται ή παραβιάζεται διάταξη νόμου ή οι παρόντες Όροι.

 5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

  Εκτός τυχόν νομίμων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των εταιρειών και προστατεύεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

  • Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό ιδιοκτήτη του περιεχομένου της Υπηρεσίας.

  • Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Υπηρεσίας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας των εταιρειών.

  • Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αναφέρονται στην Υπηρεσία, είναι αποκλειστικά σήματα των εταιρειών ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στην Υπηρεσία δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 6. Υπηρεσία Άμεσης Πληρωμής Λογαριασμού

  Οι όροι συναλλαγής της Υπηρεσίας Άμεσης Πληρωμής Λογαριασμού βρίσκονται εδώ

 7. Υποχρεώσεις Αποδεκτής Χρήσης και Ορθής Συμπεριφοράς Χρήστη

  Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και δηλώνουν υπεύθυνα ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου οι Χρήστες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμφωνούν ότι:

  • Δεν θα χρησιμοποιούν οι ίδιοι και δεν θα επιτρέπουν σε τρίτους να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες για ανήθικους ή παράνομους σκοπούς. Ειδικότερα, οι Χρήστες απαγορεύεται να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας για να:

   • προκαλέσουν οποιαδήποτε βλάβη στις εταιρείες ή σε οποιονδήποτε τρίτο,

   • μεταδώσουν με οποιοδήποτε τρόπο ή αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που είτε παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, είτε προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων, είτε παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα ή την προσωπικότητα τρίτων, είτε έρχεται, με οποιονδήποτε τρόπο σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά ήθη ή τους παρόντες Όρους,

   • παρενοχλήσουν με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων Χρηστών ή τρίτων,

   • αποστείλουν ή δημοσιεύσουν με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο περιεχόμενο της Υπηρεσίας για το οποίο οι Χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία, τους παρόντες Όρους ή τις συμβατικές και διαχειριστικές σχέσεις,

   • παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της Υπηρεσίας ή ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο την φήμη και το εμπορικό κύρος των εταιρειών ή τρίτων,

   • θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου των εταιρειών,

   • εμποδίσουν οποιονδήποτε να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία ή παρακάμψουν τον έλεγχο ταυτότητάς του,

   • εγκαταστήσουν και προωθήσουν με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον παραλήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφής ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου,

   • προωθούν ή/και διαθέτουν περιεχόμενο που περιέχει κακόβουλο λογισμικό ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους Χρήστες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των εταιρειών,

   • αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων Χρηστών ή εταιρικές πληροφορίες που δεν είναι δημοσίως ανακοινώσιμες,

   • διαταράξουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων και γενικά υπονομεύσουν και υποβαθμίσουν το επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων των εταιρειών,

   • προβούν σε, ηθελημένη ή μη, παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των νομοθετικών διατάξεων.

  • Οι Χρήστες οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τις εταιρείες σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή τους:

   • οποιοδήποτε κενό ασφάλειας που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το απόρρητο των επικοινωνιών του ίδιου, άλλων Χρηστών ή τρίτων προσώπων,

   • μη ορθή συμπεριφορά ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση σε σχέση με την Υπηρεσία.

  • Οι Χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών τους, σύμφωνα με την κρίση τους και την ενημέρωση που τους παρέχεται από την Nova.

  • Οι Χρήστες έχουν δικαίωμα να έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο σε δεδομένα επικοινωνίας τα οποία αναφέρονται στους ίδιους, ή είναι Δημοσίως Ανακοινώσιμα, ή για τα οποία έχει δοθεί άδεια για πρόσβαση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή τις αποφάσεις των αρμοδίων Αρχών.

  • Σε περίπτωση που οι Χρήστες δεν τηρούν οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις τους περί αποδεκτής χρήσης και ορθής συμπεριφοράς, οι εταιρείες δικαιούνται να ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους και κυρίως να αξιώσουν την πλήρη αποκατάσταση κάθε ζημίας τους.

 8. Διαθεσιμότητα Υπηρεσίας

  Οι εταιρείες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας.

  • Εντούτοις, οι Χρήστες αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι εταιρείες δικαιούνται να τροποποιούν ή/και να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της Υπηρεσίας με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των Χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, τον αριθμό των Χρηστών που κάνουν χρήση της Υπηρεσίας ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες.

  • Ως εκ τούτου, οι εταιρείες δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, αποκατάσταση λόγω ηθικής βλάβης κλπ) προερχομένη από την με κάθε τρόπο προβληματική πρόσβαση των Χρηστών στην Υπηρεσία, την παύση παροχής του συνόλου ή μέρους της Υπηρεσίας, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή, κακή ποιότητα, απώλεια περιεχομένου και γενικά την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

  • Σε κάθε περίπτωση οι εταιρείες διατηρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, το δικαίωμα να διακόψουν οποτεδήποτε, προσωρινά ή οριστικά, τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος της Υπηρεσίας για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

  • Τονίζεται ότι αν και οι εταιρείες καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας της Υπηρεσίας από ψηφιακούς ιούς, εντούτοις δεν μπορούν να εγγυηθούν το απρόσβλητο αυτών (virus free). Οι Χρήστες οφείλουν να φροντίζουν για την προστασία των συστημάτων τους με τη χρήση κάθε δυνατού και ευλόγως αναμενόμενου μέσου προστασίας (όπως ενδεικτικά, χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν την χρήση της Υπηρεσίας.

 9. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

  Τα προσωπικά στοιχεία που θα δηλώνει ο Χρήστης στις εταιρείες (όπως ενδεικτικά όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό κινητού τηλεφώνου κλπ.) προκειμένου να εγγραφεί στην Υπηρεσία είτε μέσω internet είτε μέσω wap , θα τηρούνται και θα επεξεργάζονται από τις εταιρείες για την παροχή της Υπηρεσίας. Ο Χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 για τα προσωπικά του δεδομένα (κατόπιν γραπτού αιτήματός του και έναντι του εκάστοτε καθοριζομένου από την Αρχή του ν.2472/1997 ποσού). Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ο Χρήστης δηλώνει κατά την εγγραφή του, στο πλαίσιο της συναλλαγής του με την Υπηρεσία, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την ενημέρωση του Χρήστη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, βάσει των προβλεπόμενων στον Ν. 3471/2006. Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στη χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου για την προβολή ή προώθηση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

 10. Ασφάλεια

  Οι εταιρείες αναγνωρίζουν τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και πάσης φύσεως ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

  Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί 2048 bits για την κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν σταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία.

  Η ασφάλεια των συναλλαγών μέσω διαδικτύου επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης του Πιστοποιητικού “GoDaddy”.

 11. Επικοινωνία

  Για κάθε διευκρίνιση σχετική με την Υπηρεσία, οι Χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών των εταιρειών, στους τηλεφωνικούς αριθμούς, 13831 για υπηρεσίες για το σπίτι (0,2500€/κλήση, από σταθερό Nova) και 13832 για υπηρεσίες για την επιχείρηση (χωρίς χρέωση, από σταθερό Nova).

 12. Τιμολογιακή Πολιτική

  • Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ.

  • Οι αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν επίσης, τέλος σταθερής τηλεφωνίας & Internet 5% που ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν.4389/2016 και δεν περιλαμβάνουν Τέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης 10% το οποίο έχει ανασταλεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

 13. Τελικοί Όροι

  • Προκειμένου ο εκάστοτε Χρήστης να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία μέσω κινητής συσκευής (κινητό τηλέφωνο ή/και tablet κλπ), θα πρέπει απαραιτήτως να έχει ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες τοποθεσίας μέσω των σχετικών ρυθμίσεων της συσκευής του.

  • Κάθε ειδοποίηση των εταιρειών προς τον Χρήστη στο πλαίσιο των παρόντων Όρων μπορεί να γίνει μέσω των λογαριασμών που αποστέλλονται σε αυτόν ή ηλεκτρονικά ή με fax ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, ιδίως με ανακοινώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της ( www.nova.gr), μέσω του τύπου ή με διαφημιστικά μηνύματα.

  • Κάθε ειδοποίηση του Χρήστη προς τις εταιρείες στο πλαίσιο των παρόντων Όρων είναι έγκυρη μόνο αν γίνεται εγγράφως και ενυπογράφως και αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μεταδίδεται με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax) με απόδειξη ορθής μετάδοσης μετά το πέρας αυτής ή άλλως με κάθε νόμιμο μέσο εφόσον μπορεί να αποδειχθεί η δήλωση βουλήσεως του κάθε μέρους και η ημερομηνία της με νόμιμα μέσα.

  • Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, ο εκάστοτε Χρήστης συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τη δυνατότητα των Εταιρειών να του αποστέλλουν ενημερώσεις για νέα τους, καινούρια προϊόντα και υπηρεσίες τους καθώς και πάσης φύσεως προωθητικές ενέργειες, στη διεύθυνση και τα στοιχεία, που ο Χρήστης οικειοθελώς δήλωσε στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

  • Οι εταιρείες δικαιούνται να τροποποιούν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, αναλαμβάνοντας όμως την υποχρέωση να ενημερώνουν το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.

  • Η μη ενάσκηση από τις εταιρείες των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτηση τους από τα δικαιώματα τους αυτά.

  • Οι εταιρείες δεν ευθύνονται σε καμιά περίπτωση για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά, ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.

  • Σε περίπτωση που κάποιοι όροι κριθούν άκυροι από τα Ελληνικά Δικαστήρια, η ακυρότητα αυτών δεν επιφέρει την ακυρότητα και των υπολοίπων.