Η έκδοση του σελιδομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε
είναι παλιά και δεν υποστηρίζεται από το My Account του www.nova.gr

Απαιτείται εγκατάσταση ενός από τους ακόλουθους σελιδομετρητές :

Internet Explorer έκδοση 9 ή μεταγενέστερη

Mozilla Firefox έκδοση 3 ή μεταγενέστερη

Google Chrome έκδοση 10 ή μεταγενέστερη

Opera έκδοση 12 ή μεταγενέστερη


Επιστροφή στο nova.gr

Απόρρητο Επικοινωνιών

Απόρρητο Επικοινωνιών - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


 1. Η NOVA λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του συνδρομητή και για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που έχει δηλώσει στην σύμβαση παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών προς την NOVA σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία, τους Κανονισμούς της ΑΔΑΕ και την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Πολιτική Ασφαλείας) που τηρεί. Η NOVA δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από το σχετικό θεσμικό η/και κανονιστικό πλαίσιο.

 2. Η NOVA ουδεμία ευθύνη φέρει για (α) την γνησιότητα, ακρίβεια, εμπιστευτικότητα, τον θεμιτό ή αθέμιτο χαρακτήρα των δεδομένων (data) που ο συνδρομητής λαμβάνει ή αποστέλλει σε τρίτους ή αποθηκεύει μέσω της πρόσβασής του στο δίκτυό της, (β) την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, υλική ή μη ζημία ενδεχομένως υποστεί ο συνδρομητής από την πρόσβασή του στο Διαδίκτυο, και (γ) για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των Συνδρομητών και τρίτων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες (data) που διακινούνται μέσω του τηλεπικοινωνιακού της δικτύου.

 3. Η NOVA δηλώνει και ο συνδρομητής αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τη NOVA και αφορούν τον συνδρομητή θα χρησιμοποιηθούν για την ομαλή εκτέλεση, παρακολούθηση και προστασία των συναλλαγών της κατά την παροχή των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, και, εφόσον ο συνδρομητής έχει ήδη παράσχει τη συγκατάθεσή του, για την ενημέρωσή του σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Αποδέκτες των δεδομένων είναι η NOVA, οι εταιρείες του Ομίλου NOVA και το υπαλληλικό προσωπικό τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, εμπορικοί συνεργάτες αυτών που μεσολαβούν για λογαριασμό των ανωτέρω στο πλαίσιο εκτέλεσης και εξ αφορμής της μεταξύ της NOVA και του συνδρομητή σύμβασης παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο η NOVA υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει τα προσωπικά στοιχεία του συνδρομητή, βάσει προηγούμενης ενημέρωσης ή/και συγκατάθεσης του συνδρομητή, νόμου ή δικαστικής απόφασης.

 4. Τα δεδομένα κίνησης που υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται από τη NOVA με την λήξη της επικοινωνίας καταστρέφονται ή καθίστανται ανώνυμα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3917/2011 για την διατήρηση δεδομένων (ΦΕΚ Α’ 22) και των παραγράφων 2 έως 6 του άρθρου 6 του ν. 3471/2006, όπως ισχύει. Ειδικότερα, η NOVA ενημερώνει τον συνδρομητή και ο συνδρομητής αποδέχεται ότι επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα κίνησης και θέσης που αφορούν τον συνδρομητή για το σκοπό της χρέωσης του συνδρομητή και την πληρωμή των διασυνδέσεων ή/και λογαριασμών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της επικοινωνίας, εκτός και αν αμφισβητήθηκε ο λογαριασμός ή δεν εξοφλήθηκε, οπότε και τα δεδομένα τηρούνται μέχρι την αμετάκλητη επίλυση της διαφοράς. Επιπλέον, η NOVA ενημερώνει τον συνδρομητή και ο συνδρομητής αποδέχεται ότι στα πλαίσια διασύνδεσης του δικτύου της με τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα άλλων φορέων για την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης, η NOVA διαβιβάζει στους φορείς παροχής δημοσίου δικτύου ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεδομένα κίνησης των συνδρομητών της ακόμη και αν έχει ζητηθεί από αυτούς η μη αναγραφή της ταυτότητας της καλούσας γραμμής (απόκρυψη αριθμού) για το σκοπό της χρέωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η NOVA ενημερώνει τον συνδρομητή και ο συνδρομητής αποδέχεται ότι διαβιβάζει σε συνεργαζόμενες με αυτή Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών και Δικηγορικά Γραφεία ή/και Δικηγορικές Εταιρείες, τα αναγκαία δεδομένα κίνησης και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην μεταξύ της NOVA και του συνδρομητή σύμβαση παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών με αποκλειστικό σκοπό την εξώδικη ενημέρωση του συνδρομητή για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και την εξώδικη ή δικαστική είσπραξη των ανεξόφλητων λογαριασμών. Η NOVA ενημερώνει τον συνδρομητή και ο συνδρομητής αποδέχεται ρητά ότι διαβιβάζει τα δηλωθέντα από τον συνδρομητή προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, σταθερό/κινητό τηλέφωνο), προς τον Υπόχρεο Πάροχο (ΟΤΕ) αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της αρχικής ενεργοποίησης της επιλεγείσας υπηρεσίας ή/και της επίλυσης βλαβών κατά την παροχή της υπηρεσίας στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ της NOVA και του συνδρομητή σύμβασης παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών.

 5. Η NOVA συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του συνδρομητή για το σκοπό ενημέρωσης και αποστολής διαφημιστικού / ενημερωτικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της NOVA και των εταιρειών του Ομίλου NOVA με οποιοδήποτε μέσο έντυπης ή/και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, εκτός και αν ο συνδρομητής δηλώσει ρητά στη NOVA με την υπογραφή της παρούσας αλλά και οποτεδήποτε με σχετική έγγραφη δήλωσή του προς τη NOVA την αντίρρησή του για την επεξεργασία των δεδομένων του για το σκοπό αυτό. Τα στοιχεία αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός και αν ο συνδρομητής δηλώσει ρητά την συγκατάθεσή του. Ο συνδρομητής αποδέχεται με την παρούσα, εκτός και αν δηλώσει ρητά την αντίρρησή του κατά τα ανωτέρω, να λαμβάνει ενημερώσεις από τη NOVA ατελώς με κλήσεις προς τις τηλεφωνικές συνδέσεις υπηρεσίας, με sms μηνύματα (στο κινητό που έχει δηλώσει στη NOVA), με e-mail ή έντυπα και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο για υπάρχουσες ή νέες υπηρεσίες, πληροφορίες, προσφορές ή/και δώρα σε προϊόντα και υπηρεσίες της NOVA ή/και των εταιρειών του ομίλου NOVA.

 6. Ο συνδρομητής έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, με ειδική έγγραφη δήλωσή του προς τη NOVA, εκτός αν η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται και χωρίς την συγκατάθεση του συνδρομητή σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο.

 7. Σε περίπτωση που παρά την απαγόρευση μετακίνησης του παρεχόμενου Εξοπλισμού από τη δηλωθείσα διεύθυνση ενεργοποίησης της κύριας γραμμής της υπηρεσίας, ο συνδρομητής μεταφέρει τον Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό της δεύτερης γραμμής σε άλλη διεύθυνση, η NOVA ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απώλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του συνδρομητή , ή για οποιαδήποτε παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών που πραγματοποιούνται μέσω της εν λόγω δεύτερης αυτής τηλεφωνικής σύνδεσης.

 8. Η NOVA συμμορφώνεται όπως ο νόμος ορίζει στο περιεχόμενο Εισαγγελικής Παραγγελίας, δικαστικής απόφασης, απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. ή άλλης ανεξάρτητης αρχής χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του συνδρομητή, εκτός αν άλλως ορίζει νόμο ή δικαστική απόφαση. Η NOVA τηρεί τη νόμιμη διαδικασία για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και συνεργάζεται άμεσα με τις αρμόδιες διωκτικές, δικαστικές ή ανεξάρτητες διοικητικές αρχές.

 9. Ο συνδρομητής ενημερώθηκε ότι έχει τα δικαιώματα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης αναφορικά με τα δεδομένα που τον αφορούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 11 έως 13 του ν.2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει.

Τηλεφωνικοί Κατάλογοι Συνδρομητών

 1. Ο συνδρομητής δηλώνει ρητά ότι ενημερώθηκε και αποδέχεται ότι η NOVA διατηρεί και επεξεργάζεται έντυπο ή/και ηλεκτρονικό τηλεφωνικό κατάλογο με τους συνδρομητές στους οποίους έχει εκχωρήσει αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων, τον οποίο δύναται να διαθέσει στο κοινό ή μπορεί να αποκτηθεί μέσω υπηρεσιών τηλεφωνικών καταλόγων με τα εξής κατ’ ελάχιστο στοιχεία αναγνώρισης της ταυτότητας του συνδρομητή: αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης, όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα) ή επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) και διεύθυνση, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου των επικοινωνιών.

 2. Ο συνδρομητής ενημερώθηκε και αποδέχεται ότι η καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων του συνδρομητή σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς τηλεφωνικούς καταλόγους συνδρομητών συνεπάγεται την συγκατάθεση του συνδρομητή στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στο πλαίσιο περαιτέρω δυνατοτήτων χρήσης/επεξεργασίας που βασίζονται σε λειτουργίες αναζήτησης, με κριτήριο αναζήτησης το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία καθώς και της λειτουργίας της αντίστροφης αναζήτησης, με κριτήριο αναζήτησης τον αριθμό της τηλεφωνικής σύνδεσης.

 3. Ειδικότερα και επιπρόσθετα ο συνδρομητής δύναται να δηλώσει οποτεδήποτε με σχετική έγγραφη δήλωσή του προς τη NOVA, ότι δεν επιθυμεί να καταχωρούνται και να είναι δημόσια προσβάσιμα στον Ενιαίο Τηλεφωνικό Κατάλογο που εκδίδει ο Υπόχρεος Πάροχος (ΟΤΕ) , τρίτοι Δικαιούχοι (τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι) ή και η NOVA, τα στοιχεία αναγνώρισης της ταυτότητας της τηλεφωνικής σύνδεσης του συνδρομητή. Ο συνδρομητής δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση των στοιχείων του, την διαγραφή μέρους ή του συνόλου αυτών από τον Ενιαίο Τηλεφωνικό Κατάλογο που εκδίδει ο ΟΤΕ, τρίτοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι ή/και η NOVA.

 4. Ο συνδρομητής δύναται να συμπεριλάβει στον ως άνω τηλεφωνικό κατάλογο και λοιπές πρόσθετες πληροφορίες μετά από ειδική έγγραφη δήλωσή του προς τη NOVA.

 5. Ο συνδρομητής δηλώνει ρητά ότι ενημερώθηκε ότι, σύμφωνα με την σχετική Κανονιστική Πράξη της ΑΔΑΕ [ΑΠ. 216/2008 (ΦΕΚ B’ 1898/17-09-2008)], σε κάθε περίπτωση κλήσεων έκτακτης ανάγκης, η NOVA επεξεργάζεται δεδομένα θέσης και α) εξουδετερώνει τη δυνατότητα μη αναγραφής της ταυτότητας της καλούσας γραμμής (απόκρυψη αριθμού) με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους αρμόδιους για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς, για την απάντηση στις κλήσεις προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» και για τον εντοπισμό της θέσης του καλούντος και μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό.

 6. Η NOVA εξουδετερώνει τη δυνατότητα μη αναγραφής της καλούσας γραμμής για κλήσεις άμεσης επέμβασης προς τους αρμόδιους για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς ώστε να δίδεται απάντηση στις κλήσεις αυτές ανεξάρτητα από την ύπαρξη προσωρινής συγκατάθεσης του συνδρομητή. Τα δεδομένα που περιέχουν την αναγνώριση της ταυτότητας του καλούντος συνδρομητή είναι διαθέσιμα στους αρμόδιους για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς μόνο για το σκοπό της άμεσης απάντησης και επέμβασης και μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση του σκοπού και με την επιφύλαξη των επιλογών του συνδρομητή στην μεταξύ της NOVA και του συνδρομητή σύμβαση παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών, σε περίπτωση μη ανακοινώσιμης (απόρρητης) τηλεφωνικής σύνδεσης.

 7. Σε περίπτωση μη ανακοινώσιμης τηλεφωνικής σύνδεσης ο συνδρομητής δύναται να δηλώσει εγγράφως οποτεδήποτε με σχετική έγγραφη δήλωσή του προς τη NOVA, εάν επιθυμεί σε περίπτωση κλήσεων έκτακτης ανάγκης να ανακοινώνονται από τη NOVA στους αρμόδιους για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς, κατόπιν σχετικού αιτήματος των τελευταίων, τα στοιχεία αναγνώρισης της ταυτότητας του συνδρομητή (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, τηλεφωνικοί αριθμοί) για

 8. Σε περίπτωση που, παρά την απαγόρευση μετακίνησης του παρεχόμενου Εξοπλισμού από τη δηλωθείσα διεύθυνση ενεργοποίησης της κύριας γραμμής της υπηρεσίας της NOVA, ο συνδρομητής μεταφέρει τον Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό σε άλλη διεύθυνση, η NOVA ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εσφαλμένη ενημέρωση για την διεύθυνση εγκατάστασης του καλούντος για τις κλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω της δεύτερης γραμμής.

Ειδικός Κατάλογος (Μητρώο) Συνδρομητών του άρθρου 11 Ν. 3471/2006

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η NOVA τηρεί Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών, στον οποίο καταχωρούνται δωρεάν οι ενεργές τηλεφωνικές συνδέσεις των συνδρομητών της NOVA, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν γενικώς να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις (με ανθρώπινη παρέμβαση) από τρίτους για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς.

 2. Δυνατότητα καταχώρησης στον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών έχουν συνδρομητές της NOVA (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι οποίοι λαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας από τη NOVA. Ο Ειδικός Κατάλογος (Μητρώο) Συνδρομητών περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων συνδρομητών NOVA χωρίς την αναγραφή λοιπών προσωπικών στοιχείων των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Συνδρομητών.

 3. Διευκρινίζεται ότι ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα υποβολής σχετικής δήλωσης καταχώρησης στον ή/και διαγραφής από τον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών για το σύνολο ή μέρος των τηλεφωνικών συνδέσεων στις οποίες λαμβάνει υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας από τη NOVA σύμφωνα με την κατά τα ανωτέρω δήλωση του.

 4. Η καταχώρηση στον ή/και διαγραφή από τον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών πραγματοποιείται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αίτησης καταχώρησης/διαγραφής νομίμως συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από τη NOVA.

 5. Η καταχώρηση στον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών συνιστά τη ρητή και ειδική συγκατάθεση του συνδρομητή στη διαβίβαση του/των καταχωρημένου/ων στον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών αριθμού/ών τηλεφωνικής/ών σύνδεσης/ων σε τρίτους ενδιαφερόμενους που πραγματοποιούν διαφημιστικές/προωθητικές τηλεφωνικές κλήσεις.

 6. Ο Ειδικός Κατάλογος (Μητρώο) Συνδρομητών του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 τηρείται ανεξάρτητα και αυτοτελώς σε σχέση με το Γενικό Τηλεφωνικό Κατάλογο Συνδρομητών της Εταιρείας, καθώς και με τον Ενιαίο Τηλεφωνικό Κατάλογο Συνδρομητών (άρθρο 10 του ν. 3471/2006) που διατίθενται στο κοινό κατά την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων από φορείς παροχής σχετικών υπηρεσιών. Συνεπώς σε περίπτωση «μη ανακοινώσιμης» τηλεφωνικής σύνδεσης, απαιτείται από τον συνδρομητή η εκ νέου υποβολή της παρούσας αυτοτελούς δήλωσης καταχώρησης στον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών, προκειμένου ο συνδρομητής μη ανακοινώσιμης τηλεφωνικής σύνδεσης να μην δέχεται διαφημιστικές κλήσεις.

 7. Ο εν λόγω Ειδικός Κατάλογος (Μητρώο) Συνδρομητών τίθεται από τη NOVA στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου (φυσικού ή νομικού προσώπου) ο οποίος πραγματοποιεί κλήσεις για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της NOVA.

 8. Σημειώνουμε ότι η υποχρέωση λήψης του ανωτέρω Μητρώου και εξαίρεσης των εγγεγραμμένων σε αυτό αριθμών τηλεφωνικών συνδέσεων από πάσης φύσεως προωθητικές/διαφημιστικές ενέργειες και σχετικά αρχεία δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την απευθείας προώθηση πωλήσεων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών βαρύνει αποκλειστικά κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο και σε καμία περίπτωση τη NOVA.

 9. Η NOVA επικαιροποιεί τα στοιχεία του Μητρώου σε καθημερινή βάση. Το Μητρώο που διατίθεται από τη NOVA στους ενδιαφερόμενους τρίτους περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τους αριθμούς των ενεργών τηλεφωνικών συνδέσεων των συνδρομητών NOVA, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την ημερομηνία διάθεσης του Μητρώου στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Το Μητρώο που διατίθεται στους ενδιαφερόμενους τρίτους έχει μέγιστη χρονική διάρκεια ισχύος τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήψεως αυτού, μετά την παρέλευση της οποίας ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος τρίτος οφείλει να προβεί στην εκ νέου λήψη επικαιροποιημένου αντιγράφου του τηρούμενου από τη NOVA Ειδικού Καταλόγου (Μητρώου) Συνδρομητών.

 10. Η ευθύνη τόσο για την αναζήτηση επικαιροποιημένου αντιγράφου του Μητρώου, όσο και για την ορθή χρήση του εν λόγω Μητρώου, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο του σκοπού επεξεργασίας των περιεχόμενων σε αυτό δεδομένων συνδρομητών, ανήκει στον ενδιαφερόμενο αποδέκτη του Μητρώου, ο οποίος οφείλει να αναζητεί και να συμβουλεύεται κάθε φορά τον πλέον πρόσφατο και ενημερωμένο Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 πριν από κάθε διαφημιστική ή προωθητική ενέργεια.

 11. Σε περίπτωση που, μετά την επιτυχή καταχώρηση της ανωτέρω δήλωσης καταχώρησης στον τηρούμενο από τη NOVA Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών, ο συνδρομητής γίνει αποδέκτης μη ζητηθείσας τηλεφωνικής κλήσης με σκοπό την απευθείας προώθηση αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, ο συνδρομητής ενημερώνεται ότι διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής (υποβολής σχετικής καταγγελίας) απευθείας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 12. Η εγγραφή στον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών ισχύει απεριόριστα. Κάθε συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής του από τον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών υποβάλλοντας νέα δήλωση προς τη NOVA για την διαγραφή του πλέον από τον εν λόγω Ειδικό Κατάλογο.

 13. Η εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 δεν ανακαλεί τυχόν προηγούμενη συγκατάθεση του συνδρομητή για να λαμβάνει ενημερώσεις με οποιοδήποτε τρόπο (έγγραφο ή ηλεκτρονικό) από την NOVA με σκοπό την προώθηση συναφών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής επιθυμεί να μην λαμβάνει τις ανωτέρω ενημερώσεις και από την NOVA θα πρέπει να προβεί σε σχετική αυτοτελή δήλωση ανάκλησης της συγκατάθεσής του προς την NOVA.

Υπηρεσία E-bill

 1. Εφόσον ο συνδρομητής επιλέξει την ηλεκτρονική μορφή ανάλυσης κλήσεων, η πρόσβαση του συνδρομητή στο ελάχιστο επίπεδο αναλυτικής χρέωσης πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της οικείας ιστοσελίδας της NOVA M.A.E. / NOVA BROADCASTING A.E. και της ηλεκτρονικής εφαρμογής “myaccount.nova.gr”. Για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής “myaccount.nova.gr” απαιτείται η εγγραφή του συνδρομητή με τη προσωρινού κωδικού που του αποστέλλεται από τη NOVA M.A.E. / NOVA BROADCASTING A.E. με SMS στο τηλέφωνο επικοινωνίας που ο συνδρομητής έχει δηλώσει στη NOVA M.A.E. / NOVA BROADCASTING A.E., καθώς και “Username” (όνομα Χρήστη) και “Password” (Κωδικό Πρόσβασης), που επιλέγει ο συνδρομητής κατά τη διαδικασία εγγραφής του στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, ο συνδρομητής οφείλει να διορίζει φυσικό πρόσωπο ως Υπεύθυνο για τη λειτουργία της μεταξύ της NOVA M.A.E. / NOVA BROADCASTING A.E. και του συνδρομητή σύμβασης παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών, στον οποίο κοινοποιούνται αποκλειστικά οι κωδικοί πρόσβασης. Ο συνδρομητής αναλαμβάνει να εγγραφεί με δικές του ενέργειες στο ηλεκτρονικό σύστημα/εφαρμογή "Μy Αccount" απαλλάσσοντας τη NOVA M.A.E. / NOVA BROADCASTING A.E. από κάθε σχετική ευθύνη. Ο συνδρομητής οφείλει να τηρεί τους κωδικούς πρόσβασης μυστικούς και να μην τους καθιστά προσιτούς σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο συνδρομητής οφείλει ανά τακτά διαστήματα να αλλάζει το PIN μέσω της λειτουργίας της οικείας ιστοσελίδας.

 2. Εφόσον ο συνδρομητής επιλέξει να λαμβάνει τους εκδοθέντες λογαριασμούς και την ανάλυση αυτών αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, δηλώνει ρητά ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει λογαριασμούς σε έντυπη μορφή. Με την έκδοση κάθε νέου λογαριασμού, θα αποστέλλεται στον συνδρομητή σχετικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου που θα του χορηγεί η NOVA M.A.E. / NOVA BROADCASTING A.E. μετά την υποβολή της αίτησή του και με γραπτό μήνυμα-sms στο αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει στην αίτησή του. Ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να ορίσει άλλο αριθμό κινητού τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου μέσω της υπηρεσίας My Account. Ο συνδρομητής, μετά τη λήψη της ως άνω ενημέρωσης, έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του και στο ελάχιστο επίπεδο αναλυτικής χρέωσης, αποκλειστικά μέσω της ως άνω ιστοσελίδας της NOVA M.A.E. / NOVA BROADCASTING A.E., με τη χρήση Username (όνομα Χρήστη) και Password (Κωδικού Πρόσβασης) που επιλέγει ο χρήστης κατά τη διαδικασία εγγραφής στην υπηρεσία My Account.

 3. Ο συνδρομητής, εφόσον έχει επιλέξει να λαμβάνει το ελάχιστο επίπεδο αναλυτικής χρέωσης ή/ και τους λογαριασμούς του σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωση της NOVA M.A.E. / NOVA BROADCASTING A.E. για κάθε μεταβολή στα στοιχεία που έχει δηλώσει και ιδιαιτέρως στα στοιχεία ηλεκτρονικής διεύθυνσης και αριθμού κινητού τηλεφώνου, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της NOVA M.A.E. / NOVA BROADCASTING A.E. για την αδυναμία ή καθυστέρηση ενημέρωσης του συνδρομητή για τη διαθεσιμότητα των ως άνω πληροφοριών (ελάχιστου επιπέδου αναλυτικής χρέωσης ή/και λογαριασμού σε ηλεκτρονική μορφή), οφειλόμενη στον ανωτέρω λόγο.

 4. Ο συνδρομητής αποδέχεται ότι η NOVA M.A.E. / NOVA BROADCASTING A.E. καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των ως άνω πληροφοριών στον συνδρομητή. Σε κάθε περίπτωση, η NOVA M.A.E. / NOVA BROADCASTING A.E. δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) του συνδρομητή ή/και τρίτων τυχόν προκύψει, οφειλόμενη στην αδυναμία ή καθυστέρηση πρόσβασης του συνδρομητή στις ως άνω πληροφορίες ή στην απώλεια του περιεχομένου αυτών ή στην ύπαρξη λαθών σε αυτές.

 5. Η NOVA M.A.E. / NOVA BROADCASTING A.E. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την παράνομη ή/και αυθαίρετη χρήση των κωδικών πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής τους σε αυτούς από τον συνδρομητή. Σε κάθε περίπτωση, την υποχρέωση για την τήρηση του απορρήτου των κωδικών πρόσβασης στις ως άνω πληροφορίες φέρει αποκλειστικά ο συνδρομητής.